JUDr. Tomáš HÁNDL

advokát

+420 777 303 711

právní služby

JUDr. Tomáš HÁNDL poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

OBČANSKÉ PRÁVO

 • občanskoprávní spory – včetně vymáhání pohledávek (a včetně exekučního řízení – návrhy / zastupování), sporů o náhrady škod, a ostatních
 • smlouvy /dohody – občanskoprávní / obchodněprávní
 • právo nemovitostí (smlouvy – převody, nájmy, zatížení etc., poradenství, zastupování před soudy a úřady)
 • dědické právo (veškeré právní služby včetně zastupování v dědickém řízení)
 • rodinné právo
 1. rozvod manželství
 2. majetek manželů / vypořádání společného jmění manželů
 3. úprava vztahů k nezletilým dětem
 4. výživné / úprava vyživovacích povinností (děti – manželé – jiné osoby)
 5. ostatní rodinně-právní spory a dohody
 • obchodní právo
 1. smlouvy
 2. zastupování ve sporech

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestních řízeních

Dále zastupování

 • v přestupkovém řízení
 • ve správním řízení
 • v rozhodčím řízení (zkušenosti rozhodce)

Husinecká 808/5
130 00 PRAHA 3
2.patro (výtah)

b

Kontakty

(+420) 777 303 711

Facebook

Instagram

Twitter

Povinná informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.